שאלות ותשובות - שירותים לרשויות

שאלה: אם אני מתגוררת בשכירות וחלק מהרהיטים בבית שייכים לבעל הבית האם יכולים לעקל לי אותם? איך ניתן למנוע זאת?
תשובה: עלייך להציג קבלות של רכישת הרהיטים / מוצרים הרלבנטים ע"ש בעל הבית, ובמקרה שהוא אינו רשום כבעל חוב הארנונה / מים ברשות המקומית – הם לא יעוקלו.
 
שאלה: האם זה חוקי שמעקלים של חברת גביה חיצונית לעירייה יעקלו לי חפצים מהבית?
תשובה: כן. פעולת העיקול מבוצעת בהתאם לצו הרשאה אישי הניתן, בד"כ, ע"י ראש הרשות או ממונה על הגביה ברשות, שיכול להיות גם עובד של חברת גבייה המועסקת על ידי הרשות המקומית לצורך גביית חובות ארנונה וחובות אחרים. במסגרת הסמכות הקבועה בפקודת העיריות ופקודת המיסים (גביה) – ניתן לעקל מטלטלין בביתו של החייב כדי לאכוף עליו את תשלום החוב לרשות המקומית.
 
שאלה: אחרי כמה זמן שבו לא שולם חוב, העירייה יכולה לנקוט נגדי הליכי גביה?
תשובה: אם חוב הארנונה לא שולם תוך 15 ימים ממועד שהיה צריך לשלמו – ניתן להמציא לחייב הודעה מטעם הרשות המקומית שבה יידרש לשלם את החוב בתוך 15 יום נוספים. במקרה וגם אז החוב אינו משולם – יכולה הרשות המקומית להוציא צו הרשאה המסמיך גובה המס/ארנונה לתפוס טובין ומטלטלין של החייב ולבצע פעולות אכיפה נוספות לשם גביית החוב. על פי פקודת העיריות, אכרזת המיסים (גביה), פקודת המיסים (גבייה) ותקנות המיסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה) – ניתן לגבות מהחייב החזר הוצאות הכרוכות במשלוח דרישת התשלום אליו, הוצאות הכרוכות בביצוע פעולות אכיפה שונות, לרבות החזר הוצאות עיקול, תפיסת מטלטלין, גרירתם, אחסנתם, מכירתם אבטחתם וכיוצ"ב.
 
שאלה: האם יכולים לעקל לי חשבון בנק בגין חוב לעירייה?
תשובה: כן. מכוח פקודת המיסים (גבייה) ואכרזת מיסים (גבייה) וכן מכוח פקודת העיריות ותקנות המיסים גבייה. דברי חקיקה אלה, מאפשרים להטיל עיקולים על שורה של זכויות ונכסים של חייב לצורך גביית החוב המגיע ממנו לרשות המקומית, לרבות עיקול חשבון בנק.
 
שאלה: האם יכולים לעקל לי רכב בגין חוב לעירייה
תשובה: כן. מכוח פקודת המיסים (גבייה) ואכרזת מיסים (גבייה) וכן מכוח פקודת העיריות ותקנות המיסים גבייה. דברי חקיקה אלה, מאפשרים להטיל עיקולים על שורה של זכויות ונכסים של חייב לצורך גביית החוב המגיע ממנו לרשות המקומית, לרבות עיקול רכב השייך לחייב.
 
 שאלה: אילו הקלות בגביה מגיעות לפנסיונר?
תשובה:  הנחה בהתאם להוראות צו הארנונה ובשיעור הנקוב בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה).
 
שאלה: אילו הנחות בגביה מגיעות לאם חד הורית?
תשובה: הנחה בהתאם להוראות צו הארנונה ובשיעור הנקוב בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה).
 
שאלה: אילו הנחות בגביה מגיעות לנכה?
תשובה: הנחה בהתאם להוראות צו הארנונה ובשיעור הנקוב בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה).
 
שאלה: האם מותר לעקל רכב נכה?
תשובה: לא, בתנאי שמדובר בנכה שקיבל הכרה ממשרד הבריאות לרכישת רכב בהנחה לנכה ובעל תעודת נכה.
 
שאלה: האם מותר לחברת גבייה לגבות הוצאות אכיפה?
תשובה: כן, פקודת המיסים (גבייה) ותקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה) – מאפשרות לגבות מהחייב החזר הוצאות הכרוכות במשלוח דרישת התשלום אליו, הוצאות הכרוכות בביצוע פעולות אכיפה שונות, לרבות דמי עיקול, תפיסת מטלטלין, גרירתם, אחסנתם, מכירתם אבטחתם וכיוצ"ב.
 
שאלה: האם יש תחום בחברת הגביה שמטפל בפניות ציבור?
תשובה: תלוי באיזו חברת גבייה מדובר. חברת ביצורית מחזיקה בכל רשות מקומית שבה היא עובדת פקידים מיומנים המתמחים בקבלת קהל ובטיפול בפניות הציבור, וכן מחזיקה צוות במשרדיה הראשיים האחראי על מתן מענה לפניות בכתב של הציבור.
 
שאלה: כמה התראות צריך לשלוח לפני שנוקטים בפעולות גביה ואכיפה?
תשובה: אחת לפחות.
 
שאלה: עברתי דירה לעיר אחרת, האם החוב שלי לרשות מתבטל?
תשובה: לא. עליך לשלוח הודעה בדואר רשום לרשות המקומית שעזבת את הבית, וכן על הפסקת היותך מחזיק בנכס שבו התגוררת, ולצרף להודעה זו אסמכתא לכך (כגון חוזה שכירות שהסתיים או חוזה למכירת הדירה וכיוצ"ב). את יתרת החוב שנותרה על שמך – עליך לשלם לרשות המקומית למרות שעברת להתגורר בתחומה של רשות מקומית אחרת.
 
שאלה: עברתי לנכס, בו הבעלים הקודמים לא שילמו ארנונה וכעת דורשים ממני לשלם, מה ביכולתי לעשות?
תשובה: עם כניסתך לנכס מגורים החדש וככל שהדבר לא נעשה על ידי המוכר (במקרה של רכישת דירה) או המשכיר (במקרה של השכרת דירה), עליך לגשת למחלקת הגבייה ברשות המקומית שבו נמצאת דירתך החדשה, להמציא חוזה המתייחס לדירה (רכישה או שכירות) ולהודיע על כניסתך לנכס כמחזיק חדש. התנהלות זו תאפשר לרשות המקומית להפריד בין החיובים הקודמים החלים על המחזיק הקודם בנכס עד למועד כניסתך לגור בו לבין החיובים החדשים על הנכס שהם ורק הם יחולו עליך.
 
שאלה: עפ"י אילו חוקים פועלות חברות הגביה לגביית מיסים ברשויות המקומיות? 
תשובה: שורה של חוקים, כגון: פקודת העיריות, אכרזת המיסים (גבייה), פקודת המיסים (גבייה), תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה) וכן הוראות חוק אחרות.
 
שאלה: במידה ואני רוצה לקנות דירה שיש עליה חוב ברשות, איך אגרום לחוב לא לעבור על שמי?
תשובה: ככלל, החובה לדווח לרשות על רכישת הבעלות בדירה, מוטלת על הבעלים הקודמים (המוכר), אך אם הוא לא עשה כן, אזי עם כניסתך למגורים בנכס החדשעליך לגשת למחלקת הגבייה ברשות המקומית שבו נמצאת דירתך החדשה, להמציא לה העתק מחוזה רכישת הדירה ולהודיע על כניסתך לנכס כמחזיק חדש. התנהלות זו תאפשר לרשות המקומית להפריד בין החיובים הקודמים החלים על המחזיק הקודם בנכס עד למועד כניסתך לגור בו לבין החיובים החדשים על הנכס שהם ורק הם יחולו עליך. בכל מקרה הרשות המקומית לא תיתן אישור המאפשר להעביר את הזכויות בדירה מהבעלים הקודם על הקונה החדש, כל עוד לא ישולמו לרשות המקומית כל החובות הקודמים החלים על הדירה.
 
שאלה: הנכס רשום על שם בן הזוג המנוח והוא צבר חוב, האם החוב עובר לילדים המתגוררים בבית או לאלמן/ה?
תשובה: כל מחזיק המתגורר בנכס והוא בגיר (מעל לגיל 18) – יחשב כחייב בתשלומי החובה החלים על הנכס בכל התקופה שבה הוא מחזיק בנכס.
 
שאלה: האם ניתן לעקל אדמה חקלאית במידה וקיים חוב על בעל הקרקע?
תשובה: כן.
 
שאלה: האם ניתן לעקל בעלי חיים המשמשים לפרנסה כדוגמת חמורים או פרות?
תשובה: כן, אך על הגורם המעקל מוטלת החובה לדאוג לכל צרכיהם של בעלי-החיים שנתפסו.
 
שאלה: האם קיימים קריטריונים אחידים למתן הנחות בארנונה או היקף ההנחה משתנה מרשות לרשות?
תשובה: כן. הקריטריונים למתן הנחה נקבעים בצו הארנונה בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ובהוראות משרד הפנים.
 
שאלה: האם יכולים לחייב אותי כיום על חוב ארנונה בדירה בה התגוררתי לפני 10 שנים?
תשובה: כן, אך הדבר מותנה בכך שהחוב לא התיישן. פעולות גביה שנקטו במהלך השנים, עשויות להפסיק או לקטוע את מניין תקופת ההתיישנות.
 
שאלה: לפי מה נקבע גובה הארנונה?
תשובה: לפי סוג הנכס, סוג השימוש שנעשה בו, שטח הנכס ברישומי הרשות המקומית וצו הארנונה הרלבנטי החל לגבי שנת המס הרלבנטית.
 
שאלה: אין ביישוב שלי תשתיות ראויות כמו תאורת לילה, מעברי חצייה וצמתים מרומזרים, האם אני פטור מתשלום ארנונה?
תשובה: לא. חובתה של הרשות המקומית לספק לך שירותים אלה, אך אי מילוי חובה זו או מילוי חובה זו רק באופן חלקי – אינם פוטרים מחזיק בנכס מקרקעין מחובתו לשלם לרשות המקומית מסי ארנונה.
 
שאלה: יש לי מתחת לבית שטח נטוש בו אנו מאחסנים חפצים , האם הוא נכלל בשטח ביתי ועליי לשלם עליו ארנונה?
תשובה:  החיוב בתשלום ארנונה חל בעקרון על מבנה או נכס מקורה ושטחים נלווים לשטחים מבונים.
 
שאלה: האם בזמן בנייה עליי לשלם ארנונה על המבנה הנבנה ?
תשובה: לא, ככלל, החיוב בארנונה בגין המבנה, מתחיל ממועד הוצאת טופס 4 ע"י הרשות.