תקן ISO בתחום ההוצאה לפועל ואכיפת גבייה

מהו תקן ISO?
הינו תקן איכות בינלאומי המוגדר ע"י ארגון התקינה הבינלאומי ISO - International Organization for Standardization.
ה-ISO הוא גוף בינלאומי הקובע תקנים והוא בא כוחם של גופי תקינה ברחבי העולם, בישראל מכון התקנים הישראלי הינו הגוף המגדיר את תקני ה-ISO בארץ.
תקן ה-ISO מוענק באמצעות חברת התעדה חיצונית (כדוגמת IQC שהינו גוף ההתעדה הפרטי הגדול בארץ אשר דרכו מוסדר התקן של חברת ביצורית), והינו מעיד על כך שהחברה המחזיקה בו הינה בעלת איכויות ניהול. מכאן, שהתקן הינו מעין "תו איכות" המעיד על הצלחת החברה בעיסוקיה השונים.
התקן הינו מערכת לניהול איכות- באמצעותה מנהלים את איכות החברה המחזיקה בה, משמע החברה המחזיקה בתקן נדרשת ומתחייבת לערוך ולבצע פעולות שונות ומגוונות לשם שמירה על איכות ביצועיה השונים וכתנאי לתקפותו של תו התקן.


מערכת ניהול האיכות, מלבד היותה כלי שיווקי, מעניקה יתרונות נוספים למחזיק בה:
 • עמידה בתנאי סף למכרזים רבים- ישנם מכרזים אשר לא ניתן להשתתף בהם ללא החזקת תעודת ISO תקפה.
 • יכולת שליטה ובקרה על תהליכי העבודה- היות והתקן מגדיר את אופן ביצוע תהליכי העבודה, קל יותר באמצעותו לעקוב אחר שינויים המתרחשים בארגון ולבצע עדכונים ושינויים בהתאם לנדרש.
 • יכולת ניתוח נתונים מצטברים בנושאי האיכות בזמן קצר- התקן מגדיר מדדים להצלחה ובאמצעותו ניתן לנתח נתונים.
 • כלים לשיפור היחס ללקוחות ושימור לקוחות-התקן וחלקיו מאפשרים לאתר ליקויים ופערים ובכך לחתור לשיפור מתמיד.
 • הכרה מצד לקוחות ביכולות החברה- כאמור התקן הינו מעין "תו איכות" המעיד על כך שהחברה עומדת בסטנדרטים גבוהים.
תקן ה-ISO של חברת ביצורית:
ביצורית בעלת תקן 9001:2008 ISO בתחום ההוצאה לפועל, ניהול מיסים, גבייה ואכיפה.
תקן זה הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה לשם הבטחת ניהול החברה בצורה איכותיות ויעילה. התקן מגדיר את הדרישות האיכותיות בהן נדרשת החברה לעמוד באופן קבוע. לשם עמידה בתקן, על החברה להוכיח כי היא עומדת בדרישות הלקוחות ובדרישות החוק, כמו כן התקן משמש את הנהלת החברה לצורכי השתפרות מתמדת.
העמידה בתקן ה-ISO מעידה על הסטנדרטים הגבוהים בהם עומדת החברה, יתרה מכך, תקן זה הינו תנאי מחייב במרבית המכרזים בהם מתמודדת ביצורית, ולכן ביצורית פועלת לשמרו ולתפעלו.

מדיניות ניהול האיכות של ביצורית פועלת ע"פ עקרונות תקן 9001:2008 ISO , כלהלן:
 • חתירה למקצועיות ומצוינות.
 • ביצוע יעיל ואפקטיבי של כל התהליכים המבוצעים בחברה.
 • פישוט ייעול ושיפור תהליכים תוך התמקדות בציפיות הלקוח.
 • פעילות בהתאם לחוקים, צווים ותקנות.
 • טיפוח כוח אדם והכשרתו.
 • פיתוח מדדי איכות במתן השירות.
 • עמידה בלוח זמנים וקיצור זמני תגובה.
 • שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת הניהול.
 • הטמעת תרבות האיכות והפקת לקחים.
לשם עמידה בעקרונות האמורים לעיל, חברת ביצורית מחויבת לבצע מבדקי פנים באופן שוטף ופועלת באופן מתמיד לשיפור וייעול השירות הניתן הן ללקוחותיה החיצוניים והן ללקוחותיה הפנימיים שהינם עובדי החברה.