מיהו בעל תפקיד?

בעל תפקיד הינו אדם שקיבל אישור בר תוקף לבצע הליכים מבצעיים וזאת לאחר שהוכח, כי הינו עומד בתנאי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז-1967, וביניהם: הינו תושב ישראל, בעל תעודת בגרות ישראלית או תעודה אחרת שמשרד החינוך והתרבות אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות, אישיותו ויכולותיו המילוליות מתאימים לתפקיד, הינו בקיא בהליכי ההוצאה לפועל, אינו בעל עבר פלילי ועוד. במידה ואדם עמד בתנאים המיקדמיים, עליו לעבור שלושה סוגי מבחנים: 

  • מבחנים בכתב מטעם נציבות שירות המדינה
  • ועדת בוחנים
  • מבחן מקצועי בחוק ותקנות ההוצאה לפועל וכן בנהלי בעל תפקיד השונים
 
בכפוף לקבלת אישור בעל תפקיד, הנ"ל מחוייב להציג אישור פוליסת ביטוח מיוחדת להנהלת בית המשפט וערבות בנקאית, על מנת להבטיח את ביצוע פעילותו בהתאם לדרישת החוק.
באם הועדה מצאה כי האדם בקיא בהליכים של ההוצאה לפועל, הועדה מצאה כי סגולות אופיו ואישיותו וידיעותיו הלשוניות מתאימות לתפקיד על פי מבחנים ובדיקות שנעשו, הועדה בהתייעצות עם נציבות שירות המדינה תאשרו ותסמיכו לבעל תפקיד.
האישור תקף לשנה ולאחר מכן הוא טעון חידוש מידי שנה בשנה.
במידה ואישור לא חודש בתקופה של למעלה משנה, לא יחודש האישור ובעל התפקיד יידרש לעמוד בתנאים ובמבחנים השונים פעם נוספת.

 
בעל תפקיד מוסמך לבצע צווי הוצאה לפועל מכל סוג לרבות פינוי נכסים, עיקול ותפיסת כלי רכב וכיוצ"ב.
הצו (כתב הטלת התפקיד) מעניק לבעל התפקיד סמכות לבצע את הצווים כאמור, ואף להפעיל כוח סביר לשם התגברות על כל התנגדות
.


סוגי ההליכים שמבצע בעל תפקיד הם:

  • הוצאת מיטלטלין מביתו או עסקו של חייב
  • תפיסת רכבים
  • ביצוע פינוי חייבים מנכס,מכוח הוראת רשם ההוצאה לפועל
  • במקרים חריגים, עיקול מיטלטלין ברישום וביצוע הודעות פינוי לחייבים,טרם פינויים מנכס
 
בעלי התפקיד בחברת ביצורית עוברים, דרך קבע, מבחנים והכשרות המבטיחים ביצוע צווים ופעולות באופן חוקי ומקצועי.
עם קבלת  פס"ד ו/או צו הפינוי, פנו אלינו כדי שנשלים עבורכם את תהליך הפינוי.האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.