שירותי אכיפה מנהלית

במסגרת ההיערכות המנהלתית בטרם תחילת העבודה ברשות, וכן במהלך הפעילות ברשות, ביצורית מפיקה את האסמכתאות הנדרשות המהוות תשתית חוקית לביצוע פעולות האכיפה כנגד חייבים.
לפיכך, במסגרת שירות זה, ביצורית מנהלת תיק אישי לכל בית אב, לרבות טיפול ותיעוד בתיק תושב, ויוצרת תוכנית עבודה סדורה לביצוע פעולות אכיפת גביה עבור הרשות.

עיקר השירות הינו ארגון וביצוע פעולות חיוניות לתשתית אכיפת גביה תקינה, כלהלן:
  • ארגון וביצוע הפעולות הדרושות ליצירת תשתית לאכיפת גביה, החל מקליטת קובץ החייבים, עיבודו, ניתוח מידע שלילי וחיובי שנאסף, לשם איתור סיכונים ומימוש פוטנציאל גביה גבוה,  גיבוש תוכנית עבודה, הפקת כתבי התראה, פתיחת תיקים, עדכונים שוטפים, סגירת תיק חייב.
  • ביצוע עיקולי צד ג' מכל סוג כנגד חייבים סרבנים, לרבות עיקולי שכר, בנק ומקרקעין.
  • מחיקת חובות בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות והרשות.
  • הפעלת הזרוע המבצעית להשגת יעדי הגבייה והעמקת הגבייה בפועל.
  • מתן שירות ותמיכה למחלקות קבלת קהל.
  • שמירה על יחסי העבודה והאינטרסים המשותפים בין ביצורית לרשות בכפוף להסכם ההתקשרות.
  • איסוף וריכוז נתונים חיוניים להגשת דו"חות להנהלת ביצורית ולקוחותיה.